Benetech

ODK Stoplight – oceny wizualne skierowane do branży mikrofinansowej mające pomóc wydźwignąć osoby ubogie z biedy.

#Android

#Java

#JavaScript

#Usługi finansowe

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#mobile

#socialimpact

#app


Wyzwanie

Wiele organizacji non‐profit bada skuteczność mikrofinansowania w zmniejszaniu ubóstwa w państwach rozwijających się. W modelu tym udziela się ubogim drobnych pożyczek (wraz z dostępem do edukacji oraz innych usług związanych z rozwojem), aby pomóc im stworzyć stałe źródło dochodu i wyciągnąć ich z biedy.

Organizacją wdrażającą projekt jest Fundación Paraguaya (FP). Choć prowadzi ona działalność na terenie Paragwaju, jej program „Poverty Stoplight” (pl. Czerwone światło dla biedy) jest stosowany w wielu miejscach na całym świecie. Ma on na celu ocenę wpływu programów pomocy na poziom ubóstwa.

Jednym z największych problemów, z którymi zmaga się organizacja, jest ocena skuteczności programów w odniesieniu do osób, miejsc i ram czasowych. Fundación Paraguaya opracowała rozmaite wskaźniki ubóstwa, które można określić jako wskaźniki o zielonym, żółtym lub czerwonym statusie (wraz z graficznym przedstawieniem każdego statusu dla każdego wskaźnika). Tej „oceny wizualnej” można dokonać przed, w trakcie lub w innym momencie po udzieleniu pożyczki, aby lepiej zrozumieć, jak wpłynęła ona na jakość życia danej osoby.
Paragwaj

Problem

Na podstawie powyższego przypadku użycia stworzono Open Data Kit (ODK), darmowy zestaw narzędzi typu open source pomagający organizacjom opracowywać mobilne rozwiązania związane z gromadzeniem danych oraz je wdrażać i zarządzać nimi. Projekt skupiał się na wersji 2.0 ODK Tool Suite, rozwijanej przez główny zespół deweloperski ODK.

Pierwszym celem projektu było stworzenie platformy zbierającej wyniki ocen wizualnych poprzez budowę rozwiązania opartego o ODK 2.0. Platforma ta miała umożliwić tworzenie ocen wizualnych. Inspektorzy przekazywaliby je beneficjentom w terenie za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablety. Dane te byłyby przesyłane na serwer odpowiedzialny za ich gromadzenie, agregację i raportowanie na ich temat. Wielu beneficjentów będących adresatami platformy to osoby z ograniczoną umiejętnością czytania i pisania, co trzeba było odzwierciedlić w aplikacji, dodając funkcję tworzenia formularzy zawierających odpowiednie rodzaje pytań.

Drugim celem projektu była ocena stanu ODK 2.0 poprzez określenie tego, w jakim stopniu platforma spełnia wymagania oraz jaka jest jej stabilność i niezawodność.
Kobiety z paragwaju

Rozwiązanie

Zespół siedmiu programistów, z których większość pracowała na część etatu, rozpoczął pracę nad wykorzystaniem ODK 2.0 w taki sposób, aby zrealizować cele projektowe w dwa miesiące. Zespół zdecydował się użyć ODK 2.0 celem spełnienia wymogów organizacji wdrażającej oraz, aby zapoznać się z drugą wersją pakietu. Przyjęto zwinne podejście do projektu, aby zapewnić jego najwyższą jakość oraz, by dostosować się do wszelkich potencjalnych niedoskonałości platformy ODK 2.0, które mogłyby zostać wykryte w trakcie implementacji.

Stworzono rozwiązanie oparte na narzędziach ODK 2.0. Konieczne okazało się utworzenie kilku gałęzi repozytorium ODK 2.0, ponieważ Application Packager nie był jeszcze wdrożony. Stworzono następujące gałęzie dla trzech repozytoriów:

  • ODK Aggregate Serverzawierająca zmiany związane z hierarchią danych oraz obraz Dockera,
  • ODK Survey App – mobilna wersja rozwiązania gromadzącego dane, odpowiednik drugiej wersji ODK Collect. Stworzyliśmy dla niego wiele rozszerzeń, aby spełniało wymogi,
  • ODK Services – podstawa wykorzystywana przez inne narzędzia ODK w usługach takich jak połączenia bazodanowe, dostarczanie treści itp. Zmiany wprowadzono, aby umożliwić synchronizację jedynie zaznaczonych formularzy, a także ich oddzielne pobieranie i przesyłanie.

Wynik

Efektem projektu było stworzenie całościowego rozwiązania użytkowego do gromadzenia danych za pomocą urządzeń mobilnych, a także ich agregacji i raportowania na ich temat. Można je wdrożyć w Fundación Paraguaya jako zastępstwo dla ich aktualnego systemu. Aplikacja wspiera czynności ukierunkowane na beneficjentów o ograniczonej zdolności pisania i czytania, którzy są jej głównymi użytkownikami końcowymi.

W trakcie trwania projektu pogłębiła się znajomość pakietu narzędzi ODK 2.0, dzięki czemu zarówno SolDevelo, jak i Benetech poznały poziom stabilności i użyteczności ODK 2.0.
Dziecko z Paragwaju

Referencje

Anh Bui

"SolDevelo utworzyło niesamowity zespół dedykowany dla tego projektu. Ich doświadczenie w ODK i wysokie umiejętności programistyczne miały istotny wpływ na sukces projektu. SolDevelo jest świetnym partnerem, który rozumie zarówno technologie, jak i misję społeczną. Jesteśmy zadowoleni nie tylko z jakości kodu, ale również z wiedzy jaką pozyskaliśmy o ODK 2.0."

Anh Bui Wicedyrektor, Benetech Labs

Użyte technologie

Java JavaScript Android